Katalogs - RIGA FOOD 2021


MOLDOVAN STANDARDS


Stends: D24
Valsts:  Moldova

Mēs esam mantojuši no saviem senčiem - moldāvu vīnkopjiem bezgalīgu mīlestību pret Moldovas zemi, moldāvu tradīcijām, moldāvu viesmīlību. Mēs uzskatām par savu zelta likumu kalpot saviem viesiem pēc iespējas labāk - mūsu konjakiem - Moldovas vīnogu ugunīgajai dvēselei, pašas saules dzirkstelei. Moldovas standartu nama spēks ir rūpīga un gādīga attieksme pret katra konjaka personību, pret vīnogulāju sirdi un pret Moldovas zemi, kas piepilda mūsu dzērienus ar maģiju. Mīlestība un cieņa pret konjaku, pagraba meistaru zinātne un māksla, augsta komandas profesionalitāte, senču tradicionālie standarti un milzīgie Moldovas standartu nama tehniskie sasniegumi ir dzērienu kolekcijas labas reputācijas pamats.
We inherited from our ancestors – Moldavian wine-makers, the infinite love for the Moldavian land, Moldavian traditions and Moldavian hospitality. We consider a golden rule to serve to our guests the best we have – our cognacs – the fiery soul of the Moldavian grapes, a real sun sparkle. The force of Moldavskiy Standard House resides in the careful and attentive treatment of the personality of each produced cognac, of the heart of vine and Moldavian land that fill our drinks with magic.
The love and respect for cognacs, the science and craftsmanship of the cellar age experts, the high professionalism of the collective, the traditional standards of the ancestors and the huge technical achievements of the Moldavskiy Standard House – all these make the foundation of the good reputation held by the collection of drinks.
Мы унаследовали от наших предков – молдавских виноградарей безграничную любовь к молдавской земле, молдавским традициям, молдавскому гостеприимству. Мы считаем нашим золотым правилом подавать гостям самое лучшее, что у нас есть – наши коньяки – пламенную душу молдавского винограда, искорку самого солнца. Сила Дома Молдавский Стандарт в бережном и заботливом отношении к личности каждого производимого коньяка, к сердцу виноградной лозы и к молдавской земле, которые наполняют магией наши напитки. Любовь и уважение к коньякам, наука и искусство мастеров погреба, высокий профессионализм коллектива, традиционные стандарты предков и огромные технические достижения Дома Молдавский Стандарт – это основы доброй репутации коллекции напитков.

Kontakti

location_on MD-7422, d.Taraclia, t.Tvarditsa, Gagarin str., 30, Moldova
link http://www.moldstandart.md/ne/
email info@moldstandart.com
phone 373 29163099

Preču zīmes
Nozares

* Katalogā ir ievietota dalībnieku iesniegtā informācija, un par tās saturu ir atbildīgs izstādes dalībnieks.